تمرین 15 دقیقه است که 150 کالری می سوزاند...

برای این تمرین همه که تجهیزات لازم نیست.

تا زمانی که برخی از سبک وزن آزاد و پانزده دقیقه به فراغت دارید، شما زیادی برای رفتن.

این بدان معناست که شما لازم نیست که به هر بهانه ای برای قرار دادن خاموش ورزش خود را امروز!

بدن سالم, شما نمی خواهید؟ خوب، تنها راه برای تحقق آن با قرار دادن در تلاش جسمی و روحی است.

اگر شما آماده برای شروع تمرینات خود را برای روز، سپس آن زمان به "بازی" در این فیلم از آمار است پاپ قند:

می خواهید خودتان را برای تکمیل این تمرین امروز را به چالش?

از آنجا که شما می توانید هر چیزی را اداره کند، باید به شما!

Original post