10 دقیقه مبل تمرین شما باید انجام دهیم امروز...

شما در واقع نیست که برای بدست آوردن از روی نیمکت به منظور دریافت مناسب.

شما می توانید بدن خود را در اطراف بر روی مبل و همچنین شما آن روی زمین حرکت می تواند حرکت می کند.

همین دلیل است پاپ قند به ایجاد مربی تمرین سیب زمینی دوستانه که تنها شما را 10 دقیقه است.

بنابراین در صورت آماده برای احساس سوختگی با ویدیو پایین زیر!

شما حتی نمی باید به ترک نیمکت مناسب، بنابراین شما نمی توانید هیچ بهانه ای بیشتر برای قرار دادن خاموش ورزش.

می خواهید خودتان را برای انجام این تمرین امروز را به چالش?

شما باید!

Original post