برافروزنده کالری 20 دقیقه برای مبتدیان...

مثل همیشه PopSugar ویدیو های جدید تمرین است که به نگه داشتن بدن خود را مناسب و هشدار ذهن است.

شما فقط با لمس ساده انگشت پا انجام آسان شروع کنید.

سپس شما برای انجام حرکت است که شدید تر--اما نگران نباشید، زیرا این چیزی است که شما می توانید رسیدگی حرکت کنید!

بعد از همه این فیلم معنای برای مبتدیان و همچنین ورزشکاران پیشرفته تر.

این بدان معناست که که هر کس از شما می تواند این حرکت بدون صدمه زدن به خودتان کپی کنید.

شما فکر می کنم شما قادر به تحمل این جالب تمرین?

پاسخ بهتر باشد بله!

Original post